Čestné prehlásenie administrátora klubového konta

Prehlasujem, že mám súhlas na zadanie osobných údajov pretekárov, trénerov a rozhodcov v rozsahu - meno a priezvisko, dátum narodenia, váha, stupeň technickej vyspelosti, klubová príslušnosť a fotografia do informačného systému na portáli www.sutazekarate.sk. Tieto osobné údaje budú použité pri organizácií súťaží - pri tvorbe obsadenosti kategórií, pri tvorbe rozlosovaní, v súpiskách pretekárov, vo výsledkových listinách, pri tvorbe a tlači diplomov, účastníckych listov a registračných kariet. Zoznamy ako súpisky pretekárov, obsadenosť kategórií, rozlosovania, výsledkové listiny, diplomy a účastnícke listy budú obsahovať meno a priezvisko, vekovú a hmotnostnú kategóriu a klubovú príslušnosť. Tieto zoznamy môžu byť verejne dostupné. Pokiaľ sa v uvedených zoznamoch bude nachádzať pretekár, ktorý zrušil súhlas alebo súhlas nedal na používanie uvedených osobných údajov, neodkladne budem o tom písomne informovať portál www.sutazekarate.sk, aby tohto pretekára zo systému vymazal. Toto prehlásenie so súhlasom o spracovaní osobných údajov má platnosť jeden rok. Po tomto období budem opäť vyzvaný na potvrdenie tohto prehlásenia. Som si vedomý právnych následkov spojených s týmto vyhlásením podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pretekári, ktorí chcú byť vymazaní zo starších výsledkových listín, či iných zostáv, kde sú uvedení, musia podať písomnú žiadosť. V prípade nepotvrdenia tohto prehlásenia nie je možné využívať portál www.sutazekarate.sk, nakoľko uvedené osobné údaje sú priamo potrebné na funkčnosť systému.